Disclaimer

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u de volgende bepalingen en voorwaarden heeft gelezen en goedgekeurd:

Het gebruik van deze website is op uw eigen risico en geen van de partijen die betrokken zijn bij het maken, produceren of leveren van deze site is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, vervolg-, indirecte of punitieve schade of andere verliezen, kosten of uitgaven van welke aard dan ook (inclusief juridische kosten, deskundigenkosten of andere uitbetalingen) die direct of indirect kunnen ontstaan door de toegang tot, het gebruik van of het surfen op deze website of door het downloaden van materialen, gegevens, teksten, afbeeldingen, video's of audio's van deze website, inclusief maar niet beperkt tot iets veroorzaakt door virussen, bugs, menselijke acties of inactiviteit of enig ander computersysteem, telefoonlijn, hardware, software of programmafouten, of andere fouten, storingen of vertragingen in computertransmissies of netwerkverbinding.

Door deze website te bezoeken, erkent u en stemt u ermee in dat elke naam, logo, handelsmerk of servicemerk op deze website eigendom of onder licentie van Billiet & Co is en niet mag worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Geluid, grafische elementen, grafieken, informatie of afbeeldingen van plaatsen of mensen zijn eigendom van Billiet & Co of worden met toestemming op deze website gebruikt. Het gebruik van deze materialen is verboden, tenzij dit specifiek op de website wordt vermeld. Elk ongeoorloofd gebruik van deze materialen kan leiden tot oplegging van boetes of schade, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot schending van handelsmerken, auteursrechten, privacy en publiciteitsrechten.

De informatie op deze website mag niet dienen als juridisch advies of ter vervanging van individueel juridisch advies. Professioneel advies moet worden ingewonnen alvorens enige actie of beslissing te nemen in verband met de verstrekte informatie. Juridisch advies moet worden afgestemd op de specifieke feiten en omstandigheden van elke zaak. Billiet & Co aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door enig vertrouwen op enig deel van deze website.

Billiet & Co neemt redelijke maatregelen om de kwaliteit van de informatie op deze website te waarborgen. Billiet & Co aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van enige informatie die beschikbaar is via deze website.

U krijgt toestemming om een link naar de startpagina van Billiet & Co te maken, op voorwaarde dat Billiet & Co vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend.

Links naar andere websites die op deze website aanwezig zijn, impliceren geen enkele goedkeuring van de externe website of de inhoud ervan.

In het geval dat er een link naar een andere website bestaat, zal Billiet & Co op geen enkele manier enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud of het gebruik dat van een dergelijke website wordt gemaakt. De link is een gratis service die voor de gebruiker wordt aangeboden voor zijn documentatie en gemak. De gebruiker moet alle voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat wat hij selecteert voor zijn gebruik, vrij is van alle virussen en andere elementen die zijn gegevens of materiaal kunnen beschadigen.